လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း

လြတ္လပ္ျငိမ္းခ်မ္းျပီး
အျပစ္ကင္းကင္း
ရယ္ေမာခ်င္တယ္ ။

ေမ်ာေနတဲ႔သံသရာ
ဒုကၡကိုဒုကၡလို႔ျမင္
ဒုကၡျဖစ္တယ္
သုခကိုသုခလို႔ျမင္
သုချဖစ္တယ္
ျပီးေတာ႔တဖန္
ူဒုကၡျဖစ္တယ္ ။

ဒု ကၡ ေတြ ၿဖစ္ ၾက တယ္ ။

လိုအပ္လို႔ေ႐ြ႕လ်ား
ေ႐ြ႕လ်ားမႈကိုလိုအပ္
စက္ဝိုင္းၾကီးတစ္ခုပါ ။

တကယ္ပါ
တစ္ခါေလာက္ေတာ႕
လြတ္လပ္ျငိမ္းခ်မ္းျပီး
အျပစ္ကင္းကင္း
ရယ္ေမာခ်င္တယ္ ။

ရယ္ ေမာ မယ္ ... ။


အိုင္လြယ္ပန္

0 comments: